علی عیسی زاده – دانشجوی دکتری حقوق تجارت

پیام آقای عیسی زاده برای دانشجویان و مراجعه کنندگان به آرتادانش. ایشان در سال ۲۰۱۶ موفق به اخذ پذیرش از فرانسه شدند و هم اکنون دانشجوی دکتری در این کشور هستند.