بیژن میردامادی اصفهانی

مدیرعامل

بیژن میردامادی اصفهانی ، دبیر کل سابق بخش همکاری های فرهنگی وعلمی سفارت فرانسه در تهران، هم اکنون مترجم رسمی زبان فرانسه قوه قضائیه و مترجم رسمی معتمد سفارت فرانسه در ایران

اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest