دکتر ترانه وفایی

دکتر ترانه وفایی

دکتر ترانه وفایی دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه پاریس ۳، مدير مسئول” انتشارات او” ، نويسنده ، مترجم، مدرس زبان و ادبيات فرانسه

 

 

ترانه وفایی