اعزام دانشجو

آرتا دانش بین المللی موسسه‌ی اعزام دانشجو به فرانسه و بلژیک با مجوز وزارت علوم

پرسش های خود را در مورد زبان فرانسه، سطح زبان خودتان قبل از رفتن به سفارت(تعیین سطح) و برنامه های الیانس فرانسه، با خانم نسرین کمالی مدرس زبان فرانسه در بخش پذیرش مطرح فرمایید.

Nice

Nice

Grenoble Alpes

Grenoble Alpes


Ciel de Strasbourg

Ciel de Strasbourg


Stralang de Strasbourg

Stralang de Strasbourg

University of Nice Sophia Antipolis

University of Nice Sophia Antipolis

جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد  تحصيل در فرانسه و بلژيك

و يا پيشرفت سطح زبان فرانسه جهت اخذ پذيرش در دانشگاه هاى اين دو كشور

با موسسه ى آرتا دانش بین المللی تماس بگيريد !