اعزام سه دانشجو به دانشگاه لیژ بلژیک توسط موسسه آرتا دانش بین المللی همراه با بورس تحصیلی
Artadanesh - Mode Art - Vis Art
دوره آموزشی و تفریحی آموزش زبان فرانسه - آرتا دانش بین المللی
دوره تابستانی آموزش زبان فرانسه در انستیتو عالی زبان های زنده در شهر لیژ بلژیک
آرتا دانش بین المللی